HOME

 https://wwwe.sites.google.com/site/koobongkot/ 

รหัสวิชา  ง  31101 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์  วิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

         ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20 ชั่วโมงGoogle Map

Google Calendar


Comments